Tag :

دلیل استقامت

  • اندر حکایات در ادله اثبات پیامبر نمای بهائیان اندر حکایات در ادله اثبات پیامبر نمای بهائیان

    در رد ادعای استقامت در بین بهائیان باید گفت :آنگونه که در منابع متعدد بابی و بهائی و مسلمان آمده است نه باب و نه بهاءالله در هیچ یک از دعاوی خود ثابت قدم نبوده اند. منبع : پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب