Tag :

مناظره

  • یک شب شنبه در تلگرام ( بهاییان چه می گویند ) یک شب شنبه در تلگرام ( بهاییان چه می گویند )

    یک شب شنبه در تلگرام گفتگویی است صمیمی بین یک مسلمان و مدیر یکی از شبکه های بهائی . شما را به مطالعه متن فوق ، که حاوی نکات مهمی در اعتقادات بهائیان می باشد دعوت می نماییم .