دوره های دین باوران
1392/10/05 08:08

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )
.....................................................

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

 آذر ماه 92 استان قم

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل

ردیف

شماره پرونده

نمره

ردیف

شماره پرونده

نمره

1

6054

20

2

8379

5/15

3

4385

15

4

0917

20

5

4764

12

6

6414

5/16

7

8550

16

8

1977

20

9

2450

17

10

4225

18

11

2580

5/18

12

0098

19

13

0701

5/17

14

7449

18

15

1216

19

16

4692

5/15

17

5492

17

18

2025

5/16

19

2370

18

20

9303

18

21

1728

18

22

0590

18

23

7315

19

24

7202

19

25

1806

20

26

9470

14

27

8757

20

28

8302

15

29

2695

5/17

30

9671

18

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:08

سلام دوره تکمیلی چه موقع برگزارمیشود+شرایط رابفرمایید

پاسخ
نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:24

سلام دوره تکمیلی چه موقع وباچه شرایطی شروع میشود .تشکر

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/10/05 08:08

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )
.....................................................

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

 آذر ماه 92 استان قم

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل

ردیف

شماره پرونده

نمره

ردیف

شماره پرونده

نمره

1

6054

20

2

8379

5/15

3

4385

15

4

0917

20

5

4764

12

6

6414

5/16

7

8550

16

8

1977

20

9

2450

17

10

4225

18

11

2580

5/18

12

0098

19

13

0701

5/17

14

7449

18

15

1216

19

16

4692

5/15

17

5492

17

18

2025

5/16

19

2370

18

20

9303

18

21

1728

18

22

0590

18

23

7315

19

24

7202

19

25

1806

20

26

9470

14

27

8757

20

28

8302

15

29

2695

5/17

30

9671

18

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:08

سلام دوره تکمیلی چه موقع برگزارمیشود+شرایط رابفرمایید

پاسخ
نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:24

سلام دوره تکمیلی چه موقع وباچه شرایطی شروع میشود .تشکر

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/10/05 08:08

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )
.....................................................

نتایج آزمون دوره های دین باوران ( حضوری )

 آذر ماه 92 استان قم

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل

ردیف

شماره پرونده

نمره

ردیف

شماره پرونده

نمره

1

6054

20

2

8379

5/15

3

4385

15

4

0917

20

5

4764

12

6

6414

5/16

7

8550

16

8

1977

20

9

2450

17

10

4225

18

11

2580

5/18

12

0098

19

13

0701

5/17

14

7449

18

15

1216

19

16

4692

5/15

17

5492

17

18

2025

5/16

19

2370

18

20

9303

18

21

1728

18

22

0590

18

23

7315

19

24

7202

19

25

1806

20

26

9470

14

27

8757

20

28

8302

15

29

2695

5/17

30

9671

18

 

 

 

 

 

 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:08

سلام دوره تکمیلی چه موقع برگزارمیشود+شرایط رابفرمایید

پاسخ
نویسنده : احمد تاریخ : 1392/10/14 01:24

سلام دوره تکمیلی چه موقع وباچه شرایطی شروع میشود .تشکر

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا