دوره های دین باوران
1392/12/06 06:36

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر  )
............................................................................................

شماره پرونده

نمره

3507

18

9396

16

3321

12

5196

16

9875

17

9553

10

5183

11

9564

15.5

4112

18.5

2248

18

0736

18.5

1287

9

7332

12

7235

12

2687

17

6817

13

1406

13

5804

15

3183

17

 
شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/12/06 06:36

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر  )
............................................................................................

شماره پرونده

نمره

3507

18

9396

16

3321

12

5196

16

9875

17

9553

10

5183

11

9564

15.5

4112

18.5

2248

18

0736

18.5

1287

9

7332

12

7235

12

2687

17

6817

13

1406

13

5804

15

3183

17

 
شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/12/06 06:36

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر )

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( قائم شهر  )
............................................................................................

شماره پرونده

نمره

3507

18

9396

16

3321

12

5196

16

9875

17

9553

10

5183

11

9564

15.5

4112

18.5

2248

18

0736

18.5

1287

9

7332

12

7235

12

2687

17

6817

13

1406

13

5804

15

3183

17

 
شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل می باشد .

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند .

موضوعات تحقیقات پایانی در این لینک موجود است .

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا