دوره های دین باوران
1392/12/13 08:30

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )
..............................................................................

نمرات آزموه نقد صوفیه

 ( دوره های مجازی)

شماره پرونده

نمره

2919

18

1157

15

7660

15

9687

20

2352

16

9545

15

6894

15

8730

18

4737

13

1556

10

8570

15

6895

19

1541

13

4026

14

0535

13

2867

14

8132

16

8615

12

1589

19

0226

 15


                                                4145                        15
                                       0590                       17

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند .

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز چهارشنبه 14 اسفند از اینجا دانلود نمایید .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : خودمم تاریخ : 1392/12/13 19:36

چرنمره منونزدید؟دلیلی داره؟شمارم آخرش
4145

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/16 07:48

نمره شما 15 می باشد

پاسخ
نویسنده : کامران قراملکی تاریخ : 1392/12/14 21:06

چرا فایل موضوعات پژوهشی دوره صوفیه رو برای دانلود قرار نمی دهید؟

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/15 07:28

عزیزی که آخر شماره ات 4145 است! نمره شما 15 می باشد.

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/12/13 08:30

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )
..............................................................................

نمرات آزموه نقد صوفیه

 ( دوره های مجازی)

شماره پرونده

نمره

2919

18

1157

15

7660

15

9687

20

2352

16

9545

15

6894

15

8730

18

4737

13

1556

10

8570

15

6895

19

1541

13

4026

14

0535

13

2867

14

8132

16

8615

12

1589

19

0226

 15


                                                4145                        15
                                       0590                       17

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند .

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز چهارشنبه 14 اسفند از اینجا دانلود نمایید .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : خودمم تاریخ : 1392/12/13 19:36

چرنمره منونزدید؟دلیلی داره؟شمارم آخرش
4145

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/16 07:48

نمره شما 15 می باشد

پاسخ
نویسنده : کامران قراملکی تاریخ : 1392/12/14 21:06

چرا فایل موضوعات پژوهشی دوره صوفیه رو برای دانلود قرار نمی دهید؟

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/15 07:28

عزیزی که آخر شماره ات 4145 است! نمره شما 15 می باشد.

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/12/13 08:30

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )

نتایج آزمون دوره های دین باورران (مجازی نقد صوفیه )
..............................................................................

نمرات آزموه نقد صوفیه

 ( دوره های مجازی)

شماره پرونده

نمره

2919

18

1157

15

7660

15

9687

20

2352

16

9545

15

6894

15

8730

18

4737

13

1556

10

8570

15

6895

19

1541

13

4026

14

0535

13

2867

14

8132

16

8615

12

1589

19

0226

 15


                                                4145                        15
                                       0590                       17

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند .

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز چهارشنبه 14 اسفند از اینجا دانلود نمایید .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : خودمم تاریخ : 1392/12/13 19:36

چرنمره منونزدید؟دلیلی داره؟شمارم آخرش
4145

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/16 07:48

نمره شما 15 می باشد

پاسخ
نویسنده : کامران قراملکی تاریخ : 1392/12/14 21:06

چرا فایل موضوعات پژوهشی دوره صوفیه رو برای دانلود قرار نمی دهید؟

پاسخ
نویسنده : قراملکی تاریخ : 1392/12/15 07:28

عزیزی که آخر شماره ات 4145 است! نمره شما 15 می باشد.

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا