دوره های دین باوران
1392/12/17 05:27

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه
...............................................................................................

نمرات آزمون دوره های دین باوران شهرستان الیگودرز ( دوره تقد تصوف )

شماره پرونده

نمره آزمون

 

شماره پرونده

نمره آزمون

2359

11

 

7247

5/15

3014

7

 

9645

5/11

2779

5/14

 

3946

19

6286

5/13

 

4802

14

6219

5/13

 

8164

5/13

8247

11

 

6360

5/11

3404

12

 

6591

5/11

4403

5/11

 

4889

5/11

5271

10

 

4891

5/12

5109

12

 

7081

5/12

4324

12

 

3605

5/12

8877

11

 

8358

18

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند.

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز شنبه 17 اسفند از اینجا دانلود نمایید

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : امید تاریخ : 1393/06/25 14:08

سلام از زاهدانم بودن چرا اونها نیست؟

پاسخ
برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1392/12/17 05:27

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه
...............................................................................................

نمرات آزمون دوره های دین باوران شهرستان الیگودرز ( دوره تقد تصوف )

شماره پرونده

نمره آزمون

 

شماره پرونده

نمره آزمون

2359

11

 

7247

5/15

3014

7

 

9645

5/11

2779

5/14

 

3946

19

6286

5/13

 

4802

14

6219

5/13

 

8164

5/13

8247

11

 

6360

5/11

3404

12

 

6591

5/11

4403

5/11

 

4889

5/11

5271

10

 

4891

5/12

5109

12

 

7081

5/12

4324

12

 

3605

5/12

8877

11

 

8358

18

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند.

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز شنبه 17 اسفند از اینجا دانلود نمایید

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : امید تاریخ : 1393/06/25 14:08

سلام از زاهدانم بودن چرا اونها نیست؟

پاسخ
برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1392/12/17 05:27

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه

نتایج آزمون دوره های دین باورران ( شهرستان الیگودرز ) نقد صوفیه
...............................................................................................

نمرات آزمون دوره های دین باوران شهرستان الیگودرز ( دوره تقد تصوف )

شماره پرونده

نمره آزمون

 

شماره پرونده

نمره آزمون

2359

11

 

7247

5/15

3014

7

 

9645

5/11

2779

5/14

 

3946

19

6286

5/13

 

4802

14

6219

5/13

 

8164

5/13

8247

11

 

6360

5/11

3404

12

 

6591

5/11

4403

5/11

 

4889

5/11

5271

10

 

4891

5/12

5109

12

 

7081

5/12

4324

12

 

3605

5/12

8877

11

 

8358

18

 

 

شماره پرونده بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد.

جهت انتخاب موضوعات پایانی همه بزرگواران می بایست فایل موضوعات پژوهشی نقد صوفیه را از سایت دانلود کرده سپس یک موضوع را انتخاب و طبق آئین نامه پژوهشی مقاله خود را در 20 صفحه نوشته و تا 2 ماه دیگر به معاونت تبلیغ ( به همراه مدارک )  ارسال نمایند.

فایل موضوعات پژوهشی به همراه آئین نامه و توضیحات بیشتر را می توانید از روز شنبه 17 اسفند از اینجا دانلود نمایید

گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : امید تاریخ : 1393/06/25 14:08

سلام از زاهدانم بودن چرا اونها نیست؟

پاسخ
برچسب ها : 
محتوا