دوره های دین باوران
1394/01/20 09:43

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت
.........................................................................................
برنامه زمانبندی امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت به همراه منابع آزمون 

عنوان سرفصل

برنامه امتحانی دوره تکمیلی نقد بهائیت

منبع

تاریخ امتحان

منبع شناسی ( نقد متون )

مقاله پژوهشی در کتب مقدس نحله بهائی

چهارشنبه 94/1/26

ساختار شناسی بهائیت

مقاله تشکیلات اداری بیت العدل

چهارشنبه 94/1/26

بهائیت و استعمار

کتاب حسینعلی روسی معروف به بهاء الله

چهارشنبه 94/1/26

تاریخ بهائیت

کتاب کشف الحیل جلد 1 و 2

چهارشنبه 94/2/2

فرق و مذاهب اسلامی

خلاصه کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی رضا برنجکار

چهارشنبه 94/2/9

تاریخ ایران (کلمنت مارکام )

کتاب تاریخ ایران در دوره قاجار ترجمه میرزا رحیم فرزانه  صفحات 19 تا 76 ـــ 118 تا 168

چهارشنبه 94/2/9

شخصیت شناسی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 1

چهارشنبه 94/2/16

عرفان در بهائیت

مقاله بهائیت فاقد مختصات یک دین الهی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 2

چهارشنبه 94/2/16

آموزه های بهائیت

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 3

مقاله جایگاه زن در اسلام و بهائیت

مقاله گرگ در لباس میش

چهارشنبه 94/2/16

تفسیر قرآن ( موضوعی )

مقاله تفسیر به رأی در بهائیت

چهارشنبه 94/2/16

عقاید بهائیت

کتاب پاسخ پریشان گویی باب و بهاء

چهارشنبه 94/2/23

حدیث پژوهی

کتاب نگرشی دیگر بر بابیت و بهائیت

کتاب شیخیه زمینه ساز بابیت و بهائیت

چهارشنبه 94/2/30

فن مناظره

کتاب دزد بگیر و بز بگیر

چهارشنبه 94/2/30

عقاید اسلامی

اصول اعتقادات آیت الله مصباح یزدی

آزادآزمون در تاریخ های مقرر ، رأس ساعت 12 برگزار می گردد . حضور همه متعلمین در برنامه های امتحانی  الزامی است .
به جهت دریافت فایل مقالات به همراه یک عدد فلش به آقای همامهر مراجعه نمایید . 
نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/01/20 09:43

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت
.........................................................................................
برنامه زمانبندی امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت به همراه منابع آزمون 

عنوان سرفصل

برنامه امتحانی دوره تکمیلی نقد بهائیت

منبع

تاریخ امتحان

منبع شناسی ( نقد متون )

مقاله پژوهشی در کتب مقدس نحله بهائی

چهارشنبه 94/1/26

ساختار شناسی بهائیت

مقاله تشکیلات اداری بیت العدل

چهارشنبه 94/1/26

بهائیت و استعمار

کتاب حسینعلی روسی معروف به بهاء الله

چهارشنبه 94/1/26

تاریخ بهائیت

کتاب کشف الحیل جلد 1 و 2

چهارشنبه 94/2/2

فرق و مذاهب اسلامی

خلاصه کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی رضا برنجکار

چهارشنبه 94/2/9

تاریخ ایران (کلمنت مارکام )

کتاب تاریخ ایران در دوره قاجار ترجمه میرزا رحیم فرزانه  صفحات 19 تا 76 ـــ 118 تا 168

چهارشنبه 94/2/9

شخصیت شناسی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 1

چهارشنبه 94/2/16

عرفان در بهائیت

مقاله بهائیت فاقد مختصات یک دین الهی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 2

چهارشنبه 94/2/16

آموزه های بهائیت

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 3

مقاله جایگاه زن در اسلام و بهائیت

مقاله گرگ در لباس میش

چهارشنبه 94/2/16

تفسیر قرآن ( موضوعی )

مقاله تفسیر به رأی در بهائیت

چهارشنبه 94/2/16

عقاید بهائیت

کتاب پاسخ پریشان گویی باب و بهاء

چهارشنبه 94/2/23

حدیث پژوهی

کتاب نگرشی دیگر بر بابیت و بهائیت

کتاب شیخیه زمینه ساز بابیت و بهائیت

چهارشنبه 94/2/30

فن مناظره

کتاب دزد بگیر و بز بگیر

چهارشنبه 94/2/30

عقاید اسلامی

اصول اعتقادات آیت الله مصباح یزدی

آزادآزمون در تاریخ های مقرر ، رأس ساعت 12 برگزار می گردد . حضور همه متعلمین در برنامه های امتحانی  الزامی است .
به جهت دریافت فایل مقالات به همراه یک عدد فلش به آقای همامهر مراجعه نمایید . 
نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/01/20 09:43

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت

برنامه امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت
.........................................................................................
برنامه زمانبندی امتحانات دوره تکمیلی نقد بهائیت به همراه منابع آزمون 

عنوان سرفصل

برنامه امتحانی دوره تکمیلی نقد بهائیت

منبع

تاریخ امتحان

منبع شناسی ( نقد متون )

مقاله پژوهشی در کتب مقدس نحله بهائی

چهارشنبه 94/1/26

ساختار شناسی بهائیت

مقاله تشکیلات اداری بیت العدل

چهارشنبه 94/1/26

بهائیت و استعمار

کتاب حسینعلی روسی معروف به بهاء الله

چهارشنبه 94/1/26

تاریخ بهائیت

کتاب کشف الحیل جلد 1 و 2

چهارشنبه 94/2/2

فرق و مذاهب اسلامی

خلاصه کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی رضا برنجکار

چهارشنبه 94/2/9

تاریخ ایران (کلمنت مارکام )

کتاب تاریخ ایران در دوره قاجار ترجمه میرزا رحیم فرزانه  صفحات 19 تا 76 ـــ 118 تا 168

چهارشنبه 94/2/9

شخصیت شناسی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 1

چهارشنبه 94/2/16

عرفان در بهائیت

مقاله بهائیت فاقد مختصات یک دین الهی

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 2

چهارشنبه 94/2/16

آموزه های بهائیت

مقاله فرقه بهائی راهی به تباهی 3

مقاله جایگاه زن در اسلام و بهائیت

مقاله گرگ در لباس میش

چهارشنبه 94/2/16

تفسیر قرآن ( موضوعی )

مقاله تفسیر به رأی در بهائیت

چهارشنبه 94/2/16

عقاید بهائیت

کتاب پاسخ پریشان گویی باب و بهاء

چهارشنبه 94/2/23

حدیث پژوهی

کتاب نگرشی دیگر بر بابیت و بهائیت

کتاب شیخیه زمینه ساز بابیت و بهائیت

چهارشنبه 94/2/30

فن مناظره

کتاب دزد بگیر و بز بگیر

چهارشنبه 94/2/30

عقاید اسلامی

اصول اعتقادات آیت الله مصباح یزدی

آزادآزمون در تاریخ های مقرر ، رأس ساعت 12 برگزار می گردد . حضور همه متعلمین در برنامه های امتحانی  الزامی است .
به جهت دریافت فایل مقالات به همراه یک عدد فلش به آقای همامهر مراجعه نمایید . 
نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا