دوره های دین باوران
1394/01/29 09:20

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان
....................................................................

نتایج آزمون دوره های عمومی نقد بهائیت استان گلستان
زمستان 1393
 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

9702

19/5

2

5985

16/5

3

6818

15

4

5390

19

5

3255

14

6

3133

13

7

2447

12/5

8

2113

13

9

2995

انصراف

10

4719

14

11

1776

17

12

3269

10/5

13

3263

18/5

14

3638

19

15

2001

9/5

16

6177

15/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا در اسرع وقت  آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی را دانلود نموده و ضمن مطالعه آیین نامه ، یک موضوع را انتخاب و تحقیق خود را پیرامون آن انجام دهید   .

هر یک از متعلمین باید ، از بین موضوعات پیشنهادی یک موضوع را انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 14 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی را می توانید از معاون محترم تبلیغ استان گلستان حاج آقا فندرسکی (زید عزه) دریافت نمایید /.. 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/01/29 09:20

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان
....................................................................

نتایج آزمون دوره های عمومی نقد بهائیت استان گلستان
زمستان 1393
 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

9702

19/5

2

5985

16/5

3

6818

15

4

5390

19

5

3255

14

6

3133

13

7

2447

12/5

8

2113

13

9

2995

انصراف

10

4719

14

11

1776

17

12

3269

10/5

13

3263

18/5

14

3638

19

15

2001

9/5

16

6177

15/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا در اسرع وقت  آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی را دانلود نموده و ضمن مطالعه آیین نامه ، یک موضوع را انتخاب و تحقیق خود را پیرامون آن انجام دهید   .

هر یک از متعلمین باید ، از بین موضوعات پیشنهادی یک موضوع را انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 14 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی را می توانید از معاون محترم تبلیغ استان گلستان حاج آقا فندرسکی (زید عزه) دریافت نمایید /.. 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/01/29 09:20

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان

نتایج آزمون دوره برادران و خواهران استان گلستان
....................................................................

نتایج آزمون دوره های عمومی نقد بهائیت استان گلستان
زمستان 1393
 

ردیف

شماره پرونده

نمره آزمون

1

9702

19/5

2

5985

16/5

3

6818

15

4

5390

19

5

3255

14

6

3133

13

7

2447

12/5

8

2113

13

9

2995

انصراف

10

4719

14

11

1776

17

12

3269

10/5

13

3263

18/5

14

3638

19

15

2001

9/5

16

6177

15/5


شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل هر فرد می باشد

دانش پژوهان عزیزی که نمره قبولی دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به ارسال تحقیق پایانی توسط معاون محترم تبلیغ اقدام نمایند . 

موضوعات تحقیقات پایانی تابع یک آئین نامه بوده لذا در اسرع وقت  آئین نامه مربوط به تحقیق پایانی و موضوعات پیشنهادی را دانلود نموده و ضمن مطالعه آیین نامه ، یک موضوع را انتخاب و تحقیق خود را پیرامون آن انجام دهید   .

هر یک از متعلمین باید ، از بین موضوعات پیشنهادی یک موضوع را انتخاب و با تماس به شماره 32923090     025 بین ساعات 9 تا 14 موضوع مقاله خود را قطعی نمایند . 

 گواهی اتمام دوره به آن دسته از بزرگوارانی اعطاء می شود که مقاله پایان دوره را نیز ارسال نمایند .

رمز فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی را می توانید از معاون محترم تبلیغ استان گلستان حاج آقا فندرسکی (زید عزه) دریافت نمایید /.. 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا