دوره های دین باوران
1394/02/13 08:05

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )
....................................................................
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت دوره اول

شماره پرونده هر فرد بر اساس چهار شماره آخر موبایل اشخاص می باشد . 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

تاریخ بهائیت

5/15

منبع شناسی

17

بهائیت و استعمار

16

9221

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب اسلامی

13

بهائیت و استعمار

10

تاریخ بهائیت

5/10

ساختارشناسی بهائیت

5

منبع شناسی

5/9

8580

تاریخ ایران

18

ساختارشناسی

20

تاریخ بهائیت

18

بهائیت و استعمار

18

منبع شناسی

17

7203

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

20

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/18

تاریخ بهائیت

15

ساختارشناسی

19

2930

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

17

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

19

منبع شناسی

5/18

ساختارشناسی

17

7457

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب

5/18

بهائیت و استعمار

18

ساختارشناسی

16

تاریخ بهائیت

4

منبع شناسی

17

6979

فرق و مذاهب

20

تاریخ ایران

20

تاریخ بهائیت

18

ساختار شناسی

19

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/12

4168

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

19

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

20

منبع شناسی

20

ساختارشناسی

20

8925

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

14

منبع شناسی

11

تاریخ بهائیت

5/14

ساختارشناسی

12

6894

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب

20

تاریخ بهائیت

16

5534

فرق و مذاهب اسلامی

20

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

20

5534

منبع شناسی

14

ساختارشناسی

18

تاریخ بهائیت

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/02/13 08:05

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )
....................................................................
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت دوره اول

شماره پرونده هر فرد بر اساس چهار شماره آخر موبایل اشخاص می باشد . 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

تاریخ بهائیت

5/15

منبع شناسی

17

بهائیت و استعمار

16

9221

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب اسلامی

13

بهائیت و استعمار

10

تاریخ بهائیت

5/10

ساختارشناسی بهائیت

5

منبع شناسی

5/9

8580

تاریخ ایران

18

ساختارشناسی

20

تاریخ بهائیت

18

بهائیت و استعمار

18

منبع شناسی

17

7203

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

20

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/18

تاریخ بهائیت

15

ساختارشناسی

19

2930

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

17

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

19

منبع شناسی

5/18

ساختارشناسی

17

7457

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب

5/18

بهائیت و استعمار

18

ساختارشناسی

16

تاریخ بهائیت

4

منبع شناسی

17

6979

فرق و مذاهب

20

تاریخ ایران

20

تاریخ بهائیت

18

ساختار شناسی

19

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/12

4168

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

19

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

20

منبع شناسی

20

ساختارشناسی

20

8925

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

14

منبع شناسی

11

تاریخ بهائیت

5/14

ساختارشناسی

12

6894

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب

20

تاریخ بهائیت

16

5534

فرق و مذاهب اسلامی

20

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

20

5534

منبع شناسی

14

ساختارشناسی

18

تاریخ بهائیت

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/02/13 08:05

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله اول )
....................................................................
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت دوره اول

شماره پرونده هر فرد بر اساس چهار شماره آخر موبایل اشخاص می باشد . 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

تاریخ بهائیت

5/15

منبع شناسی

17

بهائیت و استعمار

16

9221

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب اسلامی

13

بهائیت و استعمار

10

تاریخ بهائیت

5/10

ساختارشناسی بهائیت

5

منبع شناسی

5/9

8580

تاریخ ایران

18

ساختارشناسی

20

تاریخ بهائیت

18

بهائیت و استعمار

18

منبع شناسی

17

7203

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

20

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/18

تاریخ بهائیت

15

ساختارشناسی

19

2930

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

17

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

19

منبع شناسی

5/18

ساختارشناسی

17

7457

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب

5/18

بهائیت و استعمار

18

ساختارشناسی

16

تاریخ بهائیت

4

منبع شناسی

17

6979

فرق و مذاهب

20

تاریخ ایران

20

تاریخ بهائیت

18

ساختار شناسی

19

بهائیت و استعمار

20

منبع شناسی

5/12

4168

تاریخ ایران

20

فرق و مذاهب اسلامی

19

بهائیت و استعمار

20

تاریخ بهائیت

20

منبع شناسی

20

ساختارشناسی

20

8925

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

14

منبع شناسی

11

تاریخ بهائیت

5/14

ساختارشناسی

12

6894

تاریخ ایران

14

فرق و مذاهب

20

تاریخ بهائیت

16

5534

فرق و مذاهب اسلامی

20

تاریخ ایران

20

بهائیت و استعمار

20

5534

منبع شناسی

14

ساختارشناسی

18

تاریخ بهائیت

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا