دوره های دین باوران
1394/02/29 07:23

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )
شماره پرونده هر فرد بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد . 

نتایج  اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( قم ) مرحله دوم 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

16

عرفان در بهائیت

14

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

16/5

9221

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

13/5

تفسیر موضوعی قرآن

7

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

10/5

نقد عقاید بهائی

13

8580

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

14

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

16

7203

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18

تعالیم و آموزه های بهائی

20

نقد عقاید بهائی

19

2930

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

20

7457

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

14

نقد عقاید بهائی

17

6979

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

20

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

18

4168

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18/5

تعالیم و آموزه های بهائی

17

نقد عقاید بهائی

19

8925

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

12

نقد عقاید بهائی

11

6894

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

12

عرفان در بهائیت

13

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

غ

5534

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

غ

5291

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

4/5


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/02/29 07:23

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )
شماره پرونده هر فرد بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد . 

نتایج  اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( قم ) مرحله دوم 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

16

عرفان در بهائیت

14

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

16/5

9221

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

13/5

تفسیر موضوعی قرآن

7

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

10/5

نقد عقاید بهائی

13

8580

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

14

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

16

7203

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18

تعالیم و آموزه های بهائی

20

نقد عقاید بهائی

19

2930

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

20

7457

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

14

نقد عقاید بهائی

17

6979

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

20

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

18

4168

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18/5

تعالیم و آموزه های بهائی

17

نقد عقاید بهائی

19

8925

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

12

نقد عقاید بهائی

11

6894

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

12

عرفان در بهائیت

13

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

غ

5534

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

غ

5291

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

4/5


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/02/29 07:23

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )

نتایج آزمون اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( مرحله دوم )
شماره پرونده هر فرد بر اساس 4 شماره آخر موبایل می باشد . 

نتایج  اولین دوره تکمیلی نقد بهائیت ( قم ) مرحله دوم 

شماره پرونده

نام آزمون

نتیجه آزمون

3361

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

16

عرفان در بهائیت

14

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

16/5

9221

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

13/5

تفسیر موضوعی قرآن

7

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

10/5

نقد عقاید بهائی

13

8580

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

18

تفسیر موضوعی قرآن

14

عرفان در بهائیت

16

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

16

7203

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18

تعالیم و آموزه های بهائی

20

نقد عقاید بهائی

19

2930

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

20

7457

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

14

نقد عقاید بهائی

17

6979

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

20

تعالیم و آموزه های بهائی

18

نقد عقاید بهائی

18

4168

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

19

تفسیر موضوعی قرآن

20

عرفان در بهائیت

18/5

تعالیم و آموزه های بهائی

17

نقد عقاید بهائی

19

8925

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

12

نقد عقاید بهائی

11

6894

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

12

عرفان در بهائیت

13

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

غ

5534

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

16

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

19

نقد عقاید بهائی

غ

5291

شخصیت شناسی رهبران و مبلغان

غ

تفسیر موضوعی قرآن

غ

عرفان در بهائیت

غ

تعالیم و آموزه های بهائی

غ

نقد عقاید بهائی

4/5


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا