دوره های دین باوران
1394/03/02 10:10

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم 

شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل افراد می باشد . 

شماره پرونده

موضوع

نتیجه

3361

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

9221

حدیث پژوهی

16

فن مناظره

16

8580

حدیث پژوهی

فن مناظره

7203

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

2930

حدیث پژوهی

فن مناظره

7457

حدیث پژوهی

17

فن مناظره

18

6979

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

4168

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

8925

حدیث پژوهی

فن مناظره

6894

حدیث پژوهی

فن مناظره

5534

حدیث پژوهی

16/5

فن مناظره

18

5291

حدیث پژوهی

فن مناظره


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/03/02 10:10

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم 

شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل افراد می باشد . 

شماره پرونده

موضوع

نتیجه

3361

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

9221

حدیث پژوهی

16

فن مناظره

16

8580

حدیث پژوهی

فن مناظره

7203

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

2930

حدیث پژوهی

فن مناظره

7457

حدیث پژوهی

17

فن مناظره

18

6979

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

4168

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

8925

حدیث پژوهی

فن مناظره

6894

حدیث پژوهی

فن مناظره

5534

حدیث پژوهی

16/5

فن مناظره

18

5291

حدیث پژوهی

فن مناظره


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/03/02 10:10

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم

نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم
نتایج آزمون دوره تکمیلی نقد بهائیت مرحله سوم 

شماره پرونده بر اساس چهار شماره آخر موبایل افراد می باشد . 

شماره پرونده

موضوع

نتیجه

3361

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

9221

حدیث پژوهی

16

فن مناظره

16

8580

حدیث پژوهی

فن مناظره

7203

حدیث پژوهی

18/5

فن مناظره

17

2930

حدیث پژوهی

فن مناظره

7457

حدیث پژوهی

17

فن مناظره

18

6979

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

4168

حدیث پژوهی

20

فن مناظره

17

8925

حدیث پژوهی

فن مناظره

6894

حدیث پژوهی

فن مناظره

5534

حدیث پژوهی

16/5

فن مناظره

18

5291

حدیث پژوهی

فن مناظره


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا