دوره های دین باوران
1394/06/07 05:51

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت
باسمه تعالی 

قابل توجه متعلمین دوره های نقد بهائیت ، اهل حق و وهابیت

هر یک از متعلمین به اقتضای دوره ثبت نامی خود می بایست با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و شناسه کاربری مخصوص خود را دریافت نماید .

متعلمین نقد بهائیت : 32923090
متعلمین نقد اهل حق : 32914991
متعلمین نقد وهابیت : 32940696

کلاسها در تاریخ مقرر طبق جداول زیر در فضای تیم اسپیک برگزار می شود . 

نرم افزار تیم اسپیک را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید .

کسانی که با مسنجر تیم اسپیک آشنایی ندارند می توانند فایل توجیهی را از این قسمت دریافت نمایند .


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد بهائیت 

  

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

یکشنبه

94/6/1

21:30

2

یکشنبه

94/6/15

21

3

چهارشنبه

94/7/1

20

4

چهارشنبه

94/7/15

19:30

5

جمعه

94/8/15

19

6

یک شنبه

94/9/1

19

7

یک شنبه

94/9/15

19

8

سه شنبه

94/10/1

19

9

سه شنبه

94/10/15

19

10

پنج شنبه

94/11/1

19:30

11

پنج شنبه

94/11/15

19:30

12

شنبه

94/12/1

19:30

13

شنبه

94/12/15

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد اهل حق : 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

چهارشنبه

94/6/18

21

2

شنبه

94/7/4

20

3

شنبه

94/7/18

19:30

4

دوشنبه

94/8/18

19

5

چهار شنبه

94/9/4

19

6

جمعه

94/10/4

19

7

جمعه

94/10/18

19

8

یک شنبه

94/11/4

19:30

9

یک شنبه

94/11/18

19:30

10

سه شنبه

94/12/4

19:30

11

سه شنبه

94/12/18

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد وهابیت :
 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

شنبه

94/6/14

21:30

2

چهارشنبه

94/6/25

21

3

شنبه

94/7/11

20

4

دوشنبه

94/8/11

19

5

دوشنبه

94/8/25

19

6

چهارشنبه

94/9/11

19

7

چهارشنبه

94/9/25

19

8

شنبه

94/10/12

19

9

شنبه

94/10/26

19:30

10

یک شنبه

94/11/11

19:30

11

یک شنبه

94/11/25

19:30

12

سه شنبه

94/12/11

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دانلود فایل صوتی جلسات دوره مجازی نقد بهائیت
1394/06/07 05:51

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت
باسمه تعالی 

قابل توجه متعلمین دوره های نقد بهائیت ، اهل حق و وهابیت

هر یک از متعلمین به اقتضای دوره ثبت نامی خود می بایست با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و شناسه کاربری مخصوص خود را دریافت نماید .

متعلمین نقد بهائیت : 32923090
متعلمین نقد اهل حق : 32914991
متعلمین نقد وهابیت : 32940696

کلاسها در تاریخ مقرر طبق جداول زیر در فضای تیم اسپیک برگزار می شود . 

نرم افزار تیم اسپیک را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید .

کسانی که با مسنجر تیم اسپیک آشنایی ندارند می توانند فایل توجیهی را از این قسمت دریافت نمایند .


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد بهائیت 

  

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

یکشنبه

94/6/1

21:30

2

یکشنبه

94/6/15

21

3

چهارشنبه

94/7/1

20

4

چهارشنبه

94/7/15

19:30

5

جمعه

94/8/15

19

6

یک شنبه

94/9/1

19

7

یک شنبه

94/9/15

19

8

سه شنبه

94/10/1

19

9

سه شنبه

94/10/15

19

10

پنج شنبه

94/11/1

19:30

11

پنج شنبه

94/11/15

19:30

12

شنبه

94/12/1

19:30

13

شنبه

94/12/15

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد اهل حق : 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

چهارشنبه

94/6/18

21

2

شنبه

94/7/4

20

3

شنبه

94/7/18

19:30

4

دوشنبه

94/8/18

19

5

چهار شنبه

94/9/4

19

6

جمعه

94/10/4

19

7

جمعه

94/10/18

19

8

یک شنبه

94/11/4

19:30

9

یک شنبه

94/11/18

19:30

10

سه شنبه

94/12/4

19:30

11

سه شنبه

94/12/18

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد وهابیت :
 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

شنبه

94/6/14

21:30

2

چهارشنبه

94/6/25

21

3

شنبه

94/7/11

20

4

دوشنبه

94/8/11

19

5

دوشنبه

94/8/25

19

6

چهارشنبه

94/9/11

19

7

چهارشنبه

94/9/25

19

8

شنبه

94/10/12

19

9

شنبه

94/10/26

19:30

10

یک شنبه

94/11/11

19:30

11

یک شنبه

94/11/25

19:30

12

سه شنبه

94/12/11

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
دوره تکمیلی نقد بهائیت
1394/06/07 05:51

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت

برنامه زمان بندی دانش افزایی دوره های مجازی ( طرح تداوم )بهائیت ، اهل حق و وهابیت
باسمه تعالی 

قابل توجه متعلمین دوره های نقد بهائیت ، اهل حق و وهابیت

هر یک از متعلمین به اقتضای دوره ثبت نامی خود می بایست با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و شناسه کاربری مخصوص خود را دریافت نماید .

متعلمین نقد بهائیت : 32923090
متعلمین نقد اهل حق : 32914991
متعلمین نقد وهابیت : 32940696

کلاسها در تاریخ مقرر طبق جداول زیر در فضای تیم اسپیک برگزار می شود . 

نرم افزار تیم اسپیک را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید .

کسانی که با مسنجر تیم اسپیک آشنایی ندارند می توانند فایل توجیهی را از این قسمت دریافت نمایند .


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد بهائیت 

  

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

یکشنبه

94/6/1

21:30

2

یکشنبه

94/6/15

21

3

چهارشنبه

94/7/1

20

4

چهارشنبه

94/7/15

19:30

5

جمعه

94/8/15

19

6

یک شنبه

94/9/1

19

7

یک شنبه

94/9/15

19

8

سه شنبه

94/10/1

19

9

سه شنبه

94/10/15

19

10

پنج شنبه

94/11/1

19:30

11

پنج شنبه

94/11/15

19:30

12

شنبه

94/12/1

19:30

13

شنبه

94/12/15

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد اهل حق : 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

چهارشنبه

94/6/18

21

2

شنبه

94/7/4

20

3

شنبه

94/7/18

19:30

4

دوشنبه

94/8/18

19

5

چهار شنبه

94/9/4

19

6

جمعه

94/10/4

19

7

جمعه

94/10/18

19

8

یک شنبه

94/11/4

19:30

9

یک شنبه

94/11/18

19:30

10

سه شنبه

94/12/4

19:30

11

سه شنبه

94/12/18

20


برنامه زمان بندی دانش افزایی مجازی ( طرح تداوم ) ویژه متعلمین نقد وهابیت :
 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

1

شنبه

94/6/14

21:30

2

چهارشنبه

94/6/25

21

3

شنبه

94/7/11

20

4

دوشنبه

94/8/11

19

5

دوشنبه

94/8/25

19

6

چهارشنبه

94/9/11

19

7

چهارشنبه

94/9/25

19

8

شنبه

94/10/12

19

9

شنبه

94/10/26

19:30

10

یک شنبه

94/11/11

19:30

11

یک شنبه

94/11/25

19:30

12

سه شنبه

94/12/11

20


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها : 
محتوا