وبلاگستان
1392/04/08 05:40

اندر حکایات در ادله اثبات پیامبر نمای بهائیان

اندر حکایات در ادله اثبات پیامبر نمای بهائیان
....................................................................................................
بهاءالله در کتاب « ایقان » به این دلیل متمسک میشود تا داعیه  سید علی محمد شیرازی را اثبات نماید وی مینویسد : « و دلیل برهان دیگر که چون شمس بین دلائل مشرق است استقامت آن جمال ازلی است بر امر الهی که با اینکه در سن شباب بودند و امری که مخالف کل اهل ارض از وضیع و شریف و غنی و فقیر و عزیز و ذلیل و سلطان و رعیت بود با وجود این قیام به آن امر فرمود چنانچه کل استماع نمودند و در هیچ کس و هیچ نفسی خوف ننمودند. و اعتنا نفرمودند. آیا میشود این به غیر امر الهی و مشیت مثبته ربانی [1]


اولا : آنگونه که در منابع متعدد بابی و بهائی و مسلمان آمده است نه باب و نه بهاءالله در هیچ  یک از دعاوی خود ثابت قدم نبوده اند
گاهی ،مدعی بابیت و گاه رسالت و نبوت و گاهی بالاتر حتی ادعای خدائی میکردند باب در لوح یحیی ازل خود را الله مهیمن القیوم میخواند و بهاءالله در لوح میرزا علی سیاح مراغه ای مینویسد : «بسم الله الابهی ان یاعلی فاشهد بانی ظهور الله فی جبروت البقاء ... و کل خلقوا بامری و یطوفن فی حولی... [2]

پس گواهی بده به این که من ظهور خدا هستم در جبروت بقاء ... و همه با امر من خلق شدند و طواف کنندگان من هستند وقت دیگر به بابیان بغداد مینوشت: «این نامه از این نمله فانیه به سوی احبای خدا ارسال میشود [3] گاهی خود را فرستاده ی خدا میخواند. [4]

و زمان دیگر، خطاب به ناصرالدین شاه چنین مینگاشت:  
یا ملک ارض إسمع نداء هذا «المملوک» إنّی «عبد» آمنت بالله و آیاته [5]؛ ای پادشاه زمین فریاد این مملوک را بشنو من بنده ای هستم که به خدا و آیاتش ایمان آوردم.


 ولی از آن سوی مدعی بود که همه خدایان و آن خدائی که به محمد صلی الله علیه وآله  عیسی و موسی علیهما السلام وحی فرستاده است از فرمان من به وجود آمدند:
کلّ الاُلوه من رشح امری تألّهت *** وکلّ الربوب من طفح حکمی تربت [6]
همه خدایان در تراوش امر من خدا شدند. و تمام پروردگاران در پی حکم پرورده شدند.
 با این همه، به هیچ وجه حسینعلی میرزا در دوران اقامت در بغداد و اسلامبول و ادرنه، و عکا، جرأت میان مردم رفتن را نداشته و همیشه سنت و آداب و عقاید مردم مسلمان را احترام مینهاده و خود علی رغم نوشته هایش و نامه هائی که به ایران میفرستاد، همرنگ آنها و در لباس مسلمانی مرتبط با آنها بوده است


شوقی افندی» تصریح میکند :
 حسینعلی میرزا در بغداد پیشنماز مساجد مسلمین و در محراب امام جماعت، اقامه صلوة میکرده است و به نحوی تا پایان عمرش، اداء نماز را ترک نکرده و بعدها هم جانشین و فرزندش از ترس مؤاخذه پادشاهان عثمانی در نماز جماعت اسلامی حاضر میشده اند.
عباس افندی، پس از پدر، این شیوه را در نظر داشت، و در هنگام توقف در عکا، و حیفا... رعایت مصلحت را کاملا در نظر داشت. به نحوی که در چنین ایامی، مردم عرب زبان و مسلمان این شهرها، به هیچ وجه پی نبردند که در ذهن بهائیان چه میگذرد، و چه دعاوی جدیدی را برخلاف اصول مسلم اسلام در سر، و بر قلم جاری میسازند.

برای روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع ذکر اقوالی موثق به نظر منطقی میرسد:

1.    صبحی مهتدی در ضمن بیان خاطرات خود مینویسد :
 «… از روز نخست که بهاء و کسانش به عکا تبعید شدند عموم رعایت مقتضیات حکمت را فرموده متظاهر به آداب اسلامی از قبیل نماز و روزه بودند بنابراین هر روز جمعه عبد البهاء به مسجد میرفت و در صف جماعت اقتدا به امام سنت کرده به آداب طریقه حنفی که مذهب اهل آن بلاد است نماز میگذارد… [7]


2.    مرحوم حسن نیکو مینویسد:
برای شاهد قضیه که میرزا در حدود فلسطین و سوریه ابداً دعوتی نکرده بلکه من باب احتیاط تبلیغ را هم در آن حدود حرام نموده که مبادا سر و صدائی بلند شود و مشت او نزد مسلمین آن اقلیم باز گردد، عین لوحی را که میرزا عباس برای شیخ فرج الله زکی الکردی در مصر (قاهره) فرستاده است درج میکنم
هو الله
ای شیخ محترم در السن و افواه ناس مفتریاتی چند انتشار یافته که ضرر به امر دارد لهذا باید من ملاقات با بعض نفوس مهمه نمایم و این افکار را زائل نمایم و تا بحال هر کس ملاقات نمود منقلب گردید اگر نفسی از احباء زبان به تبلیغ گشاید و به نفسی حرفی ولو به مدافعه بزند مردم بکلی فرار نمایند و نزدیک نیایند لهذا جمال مبارک تبلیغ را در این دیار حرام فرمودهاند مقصود این است که احباء باید که ایامی چند بکلی سکوت نمایند و اگر کسی سؤال نماید بکلی اظهار بیخبری کنند که همهمه و دمدمه (دقدقه!) قدری ساکت شود و من بتوانم که به مصر آیم وبا بعضی از نفوس مهمه ملاقات کنم زیرا حال حکمت اقتضا چنین مینماید لهذا جمیع احباء را بکلی از تکلم از این امر البته حال منع فرمائید و علیکم التحیة و الفضل و الاحسان من الرب المنان ع ع [8]


اینجا ملاحظه کنید آقایان...برای چند روزه که میخواهند به مصر تشریف ببرند تبعهی خود را از تبلیغ کردن مرام و مبادی خود مخفی میکنند و با آنها تأکید میکند که ابداً اسم این امر را هم نبرید تا من مدتی که در مصر هستم خاموش محض شوید و مسلمان صرف گردید وقتی که من از مصر مراجعت، به حیفا برگردم پدر خودتان را در آورید و خودتان را به آتش بزنید... در اینجا به شیخ فرج الله آنطور دستور میدهد و در ایران که هرگز عبورش نمیافتد به من اینطور دستور میدهد:
«هو الله ایها الرجل الرشید ...... فاستبشر ببشارت الله و شمر الذیل و لاتخف الویل واجتهد فی اعلاء کلمة الله فی تلک القدوة القصوی ... علیک بهاءالابهی 20 رمضان 1327 عبد البهاء عباس [9]


ای مرد رشید پس بشارت بده به بشارتهای الهی  و نترس و هراسی نداشته باش و در اعلاء کلمه الهی بکوش (تبلیغ بهائیت ) نما......
3.    مسلم است اگر عباس افندی، عقاید خود را نشر داده بود و یا زعمای بهائیت در اظهار عقاید خود استقامت و پایداری میداشتند، مسلمانان هرگز تماس و ارتباطی به او  گرفتند و درتشییع جنازه ی او باقرآن وصلوات، زعمای ملت اسلام ، شرکت، نمیکردند .شوقی افندی در ذکر حالات عباس افندی، در آخرین هفته حیاتش تصریح میکند که: «در آخرین جمعه توقف مبارکش در جهان ناسوت با وجود خستگی و ضعف فراوان جهت ادای صلاة ظهر در جامع مدینه حضور بهم رسانید. [10]


چنین شیوه ای از جانب حسینعلی میرزا و جانشینان و اطرافیانش از یک سوی، و از سوی دیگر بنا به اظهار دعاوی مختلف و متناسب با شرایط و مقتضیاتی، و رعایت مصلحت موجب گردید که حسینعلی میرزا آشکار بگوید: «تالله قد ضلّت راس الخیط فی امری و صرت متحیراً  . [11]    سوگند به پروردگار که سر نخ در کارهایم گم گشته، و گیج و سرگردان شده ام [12]


نکته پایانی اینکه :  آیاتی که گلپایگانی در این برهان پوشالی به آن استناد کرده اتفاقاً در مقام  رد مدعیان نبوت است و از جمله باب و بهاءالله است خداوند در این آیه مدعیان را بی نصیب از تأییدات خداوندی اعلام میکند و قدرت بر اعجاز که مهم ترین نشانه صدق مدعای یک پیامبر است را  هرگز به آنان عطا نمی کند  کما اینکه باب وبها هیچ یک  معجزه ای نداشته اند تا جائیکه به ناچار برای دفع سخنان معرضین که از آنان معجزه طلب میکردند مدعی عدم اعجاز از سوی سایر انبیا علیهم سلام الله اجمعین میشدند [13]


دیگر آنکه چه بسیار کسان در این عالم مدعی نبوت شده ودیانتی را تأسیس کرده ودر ادعای خود ثابت قدم بوده و سخن شان در افرادی تأثیر نموده و شریعت شان  تا امروز باقی مانده  است  نمونه آن جناب غلام احمد قادیانی معاصر جناب میرزا حسینعلی نوری است که اتفاقاً نسبت به تعداد طرفداران  وی رشک بسیار می ورزید او می نویسد : «نفسی از اهل سنت و جماعت در جهتی از جهات ادعای قائمیت نموده و الی حین قریب صد هزار نفس اطاعتش نمودند و به خدمتش قیام کردند و قائم حقیقی به نور الهی در ایران قیام بر امر فرمود شهیدش نمودند [14]

پی نوشت :

1.ایقان، ص١٥٣
2.گنج شایگان، عبدالحمید اشراق خاوری، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 124 بدیع (طهران).
3.آثار قلم اعلی، ج4، ص264
4.اقتدارات، ص54
5.لوح سلطان، تنظیم عزیزالله سلیمانی اردکانی، مؤسسه ملی مطبوعات امری، چاپ مجدد، هند، 132 بدیع.
6.گنچ شایگان، ص 10.
7.خاطرات صبحی، ص98
8.مکاتیب ج3، ص327
9.فلسفه ی نیکو، ج1، ص109
10.قرن بدیع، ج3، ص318
11.  آثار قلم اعلی، ص329
12.سید محمد باقر نجفی بهائیان صص450تا469 با اندکی تصرف و تلخیص
13.به سوی حقیقت علیرضا روزبهانی بروجردی ص 135
14.اشراقات»، ص7

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

نویسنده : نغمه ساز تاریخ : 1392/04/08 20:18

واقعا که! مگه آدم دیوونه باشه اینا رو بدونه و بهایی بمونه!!!تعجب
اگه به یه بچه پنج سالم هر دفعه خودتو یه جور دیگه معرفی کنی بهت میگه دروغگو!دروغگو! چرا دروغ میگی دفعه قبل گفتی من فلانیم حالا میگی بهمانیم؟!دروغگوعصبانی
خدا یه جو از تعصب آدمو بگیره به جاش عقل بده!!افسوس

پاسخ
نویسنده : همایون  تاریخ : 1392/04/14 03:58

عجب صبری خدا دارد .وعجب مرحمتی دارند مقام معظم رهبری و عتمای عظام که حکم قتل این ملعونخا را نمی دهند .

پاسخ
نویسنده : مريم تاریخ : 1392/08/05 08:56

خوب اگه راست ميگن بيان جواب همين مقاله رو بدن . تازه اين مقاله توسط پيغمبر يا امام كه نوشته نشده . يك آدم آگاه نوشته . اما اين كثافت ها حتي نمي تونن جواب يك آدم عادي رو بدن . پس ببيينيد پيروانشون چقدر كم عقل و سطح هوشي شون پايين هست كه چنين مزخرفاتي رو قبول دارن . صد رحمت به بت پرست ها ...

پاسخ
نویسنده : حمید تاریخ : 1393/04/09 13:21

خداوند سبحان در قران می فرماید: " ... إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ "
شیطان برای شما دشمنی اشکار است.
" إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ "
شیطان برای انسان دشمنی اشکار است. اگر دقت کنید در این ایه کلمه " مبین" یعنی اشکار و قابل ادراک امده است. یعنی انسان می تواند شیطان را بوضوح بشناسد اما به شرط بکار گیری عقل و هدایت های غیبی که از جانب خداوند متعال بر بشر نازی شده.
در ایه دیگری می فرماید " يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ..."
ای فرزندان ادم ( مواظب باشید) شیطان شما را در فتنه نیندازد همانطور که پدر شما را از بهشت خارج کرد
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ..."
ای کسانی که ایمان اوردید مبادا که گام زدن های شیطان را تبعیت کنید.
شیطان بطرف باتلاق فنا و نیستی قدم بر می دارد و از انسان دعوت می کند که قدم به قدم پا جای پای او بگذارد و این کار بتدریج انجام می شودتا زمانی که ان فرد غرق شود.

"إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ"

شیطان دشمن شماست او را دشمن بگیرید. به حقیقت که او حزب اش را فرا می خواند تا شما از اهل جهنم بشوید.

البته ایات مبارکه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که همگی دال بر ان است که شیطان را بشناسید و از او پیروی نکنید زیرا که بزرگترین دشمن شماست.
خوب ما انتظار نداریم خود ابلیس را ببینیم. او برای ما در این دنیا قابل رویت نیست یا حد اقل ما انسان هایی که عادی قادر به دیدن او نیستیم اما او بواسطه به اغوا و گمراه کردن ما می پردازد. یا بعبارتی از انسان های گمراه و معاندی که مستقیم یا غیر مستقیم ازحزب او در خط او هستند استفاده می کند. یعنی از زبان انها و با صورت انها با ما مواجه شده و سخن می گوید.
از جمله همین روسا و سازندگان فرقه های ضاله و مذموم و به سلسله مراتب پیروان انها هستند که سعی در فریب و اغوای بندگان
خدا دارند

پاسخ
نویسنده : شهلا تاریخ : 1393/05/31 14:13

برابری و ازادی در بهاییت فقط شعار و الا اینا ادم هم نیستن چه برسه به انتشار دهنده ازادی.

پاسخ
نویسنده : عبدالکریم تاریخ : 1393/07/23 19:57

نا آگاهی دشمن بزرگ بشریت است . همه با هم دعا کنیم که خداوند وسایل هدایت این افراد را فراهم آورد . هیچ اندیشمندی چنین احمقانه دنبال مزخرفات نخواهد رفت

پاسخ
نویسنده : عزت الله آگاه زاده تاریخ : 1394/02/11 08:00

کتاب گنج شایگان نوشته عبدالحمیداشراق خاوری

پاسخ
نویسنده : 1 تاریخ : 1396/05/28 18:21

البته نباید اصل اصیل تقیه که مورد تاکید ائمه ی اطهار بوده مورد بی مهری ویا خدشه قرار گیردتا جایی که فی المثل در نامه ای به یکی از اصحاب وضو گرفتن به روش اهل سنت را دیتور دادند چرا که در معرض خطر جاسوسان خلیفه عباسی بودند وعدم اعتقاد به تقیه راخطای عظیمی تلقی میفرمودندوعمل به آن رانه تنها توصیه بلکه تاکید میفرمودند که در این زمینه کتب وافری از علما موجود است ویا اینکه خود حضرت محمد صلی الله علیه واله درابتدا رسالت خویش فقط بر مولا علی وهمسرشان فرمودند یا تا سه سال اول دعوت مخفیانه فرمودندویا درموردی دیگر امام حسن علیه السلام با معاویه صلح نمودند یا حضرت سلطان خراسان ولیعهد خلیفه عباسی گردیدندو خلاصه مراقب قلممان باشیم که نا دانسته به ائمه اطهار جسارت نشودکه در مورد اولیای الهی مظهر یفعل مایشاء ومختاریت الهی اند

پاسخ
نویسنده : محمدی فرد تاریخ : 1396/06/25 18:07

سلام خدمت شما؛
وبسایت خوب و مفیدی دارید.خسته نباشید.
من وبلاگی در زمینه ترویج و انتشار معارف مهدوی راه اندازی کردم. اگر از وبلاگم بازدید کنید باعث افتخاره و میخواستم درخواست کنم اگر تمایل داشته باشید با هم تبادل لینک کنیم تا به این طریق باعث ترویج این معارف بشیم و افراد بیشتری بتونن از این مطالب بهره ببرن.
با تشکر از توجه شما.
اللهم عجل لولیک الفرج.
http://mahdaviat-12.blog.ir

پاسخ
برچسب ها : 
ثبت سایت و وبلاگ های مذهبی
عنوان سایت * 
 ( کامل وارد شود) 
آدرس سایت *  ( url خود را وارد نمایید ) 
توضیح مختصر سایت *  
موضوع سایت ( یکی را انتخاب نمایید ) 
ارسال لوگو ( اختیاری ) یک تصویر متناسب با وبسایت شما